NUTRICULA в София: 02/07, 19:00, Сфумато

dziugas

maxresdefault

МАЛЪК СЕЗОН 2018

02.07.2018, 19:00 – голяма зала на ТР Сфумато

NUTRICULA

Концепция за солов физически пърформанс

Автор Ясен Василев

Изпълнява Джугас Кунсманас (Литва)

NUTRICULA е концепция за солов физически пърформанс на драматурга Ясен Василев в сътрудничество с поредица от изпълнители, всеки от които променя структурата на работата на база на своите биография и социално-политически контекст. Поредицата от версии наблюдава как една глобална система регулира начините, по които живеем, произвеждаме и се възпроизвеждаме и как й отговаряме на локално ниво, ограничени от собствените си тела. Концепцията подлага изпълнителя на интензивно физическо натоварване, което се стреми да изпита и преосмисли границите и функциите на частите на тялото.

NUTRICULA е създаден с подкрепата на Minsheng Museum и Шанхайската театрална академия в Китай, Аtalaia Artes Performativas в Португалия, Arts Printing House в Литва и The Blank Contemporary Art в Италия.

В селекцията на фестивала OUT NOW 2017 в Бремен, Германия и в шортлиста на Arte Laguna Prize 2018 във Венеция, Италия в категория пърформанс.

Джугас Кунсманас(1994) е актьор, танцьор и изпълнител от Каунас, Литва. Завършва Vytautas Magnus Univerity в Каунас и специализира в цирковото училище Flic в Торино. Част от театралната компания Teatronas.

SMALL SEASON 2018

02.07.2018, 19:00 – Big Hall / Sfumato

NUTRICULA

А concept of solo physical performance

Author Yasen Vasilev

PerformerDziugas Kunsmanas (Lithuania)

NUTRICULA is a concept of solo physical performance by playwright Yasen Vasilev in collaboration with a series of performers, each of them changing the structure of the work based on his biography and socio-political context. The series of versions monitors how a global system regulates the ways in which we live, produce and reproduce and how we respond to it locally, limited by our own bodies. The concept subjects the performer to an intense physical effort that aims to test and reconsider the limits and functions of body parts.

NUTRICULA was created with the support of Minsheng Museum and Shanghai Theatrical Academy in China, Attalia Artes Performativas in Portugal, Arts Printing House in Lithuania and The Blank Contemporary Art in Italy.

In the selection of the OUT NOW 2017 Festival in Bremen, Germany and in the shorts of the Arte Laguna Prize 2018 in Venice, Italy, in performance category.

Dziugas Kunsmanas(1994) is an actor, dancer and performer from Kaunas, Lithuania. He graduated from the Vytautas Magnus University in Kaunas and specializes in the Flic circus school in Turin. Part of the theatre company Teatronas.